افتتاح سالن ورزشی جدید در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حمایت نیکوکارانه یکی از دانش‌آموختگان