مهدی صیرفی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس شد